Çfarë do donit më shumë nga hosti juaj?

Nga: Elvis Plaku minuta lexim | 0 komente2589 lexime


Ky sondazh është pjesë e një studimi që po bëjmë këtu te WebHost.al por do të pasohet me një shkrim plotësues ku do t’ju ofrojmë sugjerime dhe komente konkrete mbi shërbimet e ndryshme të hostimit.

Mund të zgjidhni më shumë se një opsion:


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Gjithashtu mund të lexoni

Anketim: Çfarë trajnimesh do t’ju interesonin më shumë?

Anketim: Çfarë trajnimesh do t’ju interesonin më shumë?

Një fillim i mirë dhe dy shkrime të reja!

Një fillim i mirë dhe dy shkrime të reja!

Çfarë këshillash do t’ju interesonin më shumë?

Çfarë këshillash do t’ju interesonin më shumë?

Anketë për krijimin e një Forumi

Anketë për krijimin e një Forumi
>